News

ORGANIC ISOMALTO OLIGOSACCHARIDE (IMO)


Newsletter May / 2023


โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Post Date: March 15, 2018

BIOFACH 13-16 February 2018

BIOFACH 13-16 February 2018


โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดวาดรูปและเขียนเรียงความเกี่ยวกับเกาะเกษตรอินทรีย์ในฝัน โดยสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเด็กๆในพื้นที่


SEA Organic รวมมือกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

SEA Organic รวมมือกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย